Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom osobných údajov je VB elektro, s.r.o., so sídlom: Dvorkinova 726/3, 040 22 Košice, Slovensko, IČO: 50 328 654, DIČ: 212 028 7367, IČ DPH: SK212 028 7367, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Prevádzkovateľ spracúva osobných údajov na jednotlivé účely:

a. uzatváranie zmluv prostredníctvom kontaktného formulára, dodanie tovaru, služieb, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť VB elektro, s.r.o. spracúva (I) na účely dodania slúžby nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare/slúžbe a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti VB elektro, s.r.o., (II) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (I) aj údaje o reklamovanom tovare/služby a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (I) v prípade nákupu služby/tovaru, dodania služby/tovaru zákazníkovi - článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (II) v prípade vybavovania reklamácií - článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou VB elektro, s.r.o. je (I) v prípade nákupu služb/tovaru, dodania služby/tovaru zákazníkovi je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe služby/tovaru a (II) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti VB elektro, s.r.o.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru/služby zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar/služby.

b. Plnenie zákonných povinností spoločnosti VB elektro, s.r.o.

Spoločnosť VB elektro, s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti VB elektro, s.r.o..

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou VB elektro, s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou VB elektro, s.r.o..

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (I) požadovať prístup k osobným údajom, (II) na opravu osobných údajov, (III) na vymazanie osobných údajov, (IV) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (V) právo na prenosnosť osobných údajov a (VI) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti VB elektro, s.r.o. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky na kontaktnej email adrese info@vbelektro.sk

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Zavolajte si nás na pomoc


Tomáš Vasok +421 918 818 995


Tibor Berec +421 905 430 242


Kancelária Jarmočná 2, 040 01 Košice, Slovensko